Securitatea mediului de muncă-1

Definiții 

Conform definiției DEX mediul de muncă este ”componenta sistemului de muncă formată din totalitatea condițiilor fizice,chimice, biologice și psihosociale în care executantul își desfășoară activitatea, similar ambianței de muncă.Componentele M.M. pot constitui factori de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, fie direct,prin efectele psiho-fiziologice produse asupra executantului, fie indirect prin acțiunea asupra mijloacelor de muncă. M.M cuprinde două componente: M.M fizic și M.M social. ”
Tot de mediul de muncă țin și materialele și subansamblele depozitate în cadrul acestuia pentru a fi prelucrate în procesul de producție.
Figura următoare dă imaginea sugestivă a mediului de muncă și a efectelor sale asupra operatorului uman. 


Figura 1-Mediul de muncă și efectele sale asupra operatorului umanSecuritatea mediului de muncă se va referi la următoarele activități distincte:
-a)asigurarea securității materialelor și produselor potențial periculoase depozitate în mediul de muncă- în acest sens de mare ajutor pot fi fișele tehnice (MSDS) ale substanțelor și produselor potențial periculoase
Cerintele minime pentru protectia angajatilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate provenind din efectele agentilor chimici prezenti la locul de munca sau ca rezultat a oricarei activitati care implica agenti chimici sunt cuprinse în art. 444 - 496 din Normele Generale de Protectia Muncii 2002. In conformitate cu aceasta reglementare, angajatorul trebuie sa se asigure ca riscul pentru securitatea si sanatatea angajatilor în procesul de munca, datorat unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.
In acest scop trebuie evaluat riscul pentru securitatea si sanatatea angajatilor luand în considerare proprietatile lor periculoase, informatii existente in FISELE TEHNICE DE SECURITATE
Aceste fise sunt elaborate în conformitate cu cerintele SR ISO 11014-1/1998- fise cu date de securitate pentru produse chimice si respecta prevederile Directivei Europene 91/155/EEC, precum si legislatia nationala în vigoare:
- Ordonanta de Urgenta 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
- Legea nr. 451/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
- HG nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase.


Structura unei fișe tehnice de securitate este prezentată în continuare:
Fişele tehnice de securitate au următoarea structură:
  1. Identificarea substanţei. Producător/Importator/Utilizator/Transportator;
2. Compoziţia/informaţii asupra componentelor;
3. Identificarea pericolelor (de aprindere şi explozie);
4. Primul ajutor;
5. Măsuri de prevenire a incendiilor;
6. Măsuri luate în caz de scăpări accidentale;
7. Manipulare şi depozitare;
8. Controlul nivelului de noxe/protecţie individuală;
9. Proprietăţi fizice şi chimice;
10. Stabilitate şi reactivitate;
11. Informaţii toxicologice;
12. Informaţii ecologice. Efectele produsului în mediul înconjurător, persistenţa şi biodegradabilitatea, toxicitatea;
13. Consideraţii referitoare la evacuare (captare, neutralizare, deversare etc.);
14. Informaţii referitoare la transport;
15. Informaţii referitoare la reglementări speciale;
16. Alte informaţii.

Fişele tehnice de securitate trebuie să fie puse la dispoziţia angajatorului, de către producător şi/sau furnizor, care le pune la dispoziţia specialiştilor în sănătatea şi securitatea muncii, membrilor comitetului de sănătate şi securitate în muncă, medicului de medicina muncii, inspectorilor de muncă.

Comentarii