miercuri, 20 noiembrie 2013

ASIGURAREA SECURITĂȚII ÎN SPAȚII ÎNCHISE-3

CHECKLIST 1-CHECK-LIST MINIMAL DE SECURITATE  ÎNAINTE DE INTRAREA ÎN SPAŢIUL ÎNCHISFolosiţi acest check-list ca un instrument  minimal de evaluare rapidă a securităţii din interiorul spaţiului închis. Dacă la oricare din întrebări răspundeţi cu nu ,NU INTRAŢI ÎN SPAŢIUL ÎNCHIS ŞI ANUNŢAŢI IMEDIAT PERSONALUL DE SPECIALITATE.Acest document nu înlocuieşte utilizarea celorlalte două check-listuri următoare, constituind doar o verificare minimală înainte de intrare, care trebuie să determine lucrătorii să nu intre dacă există un răspuns negativ la una din întrebări.Dacă răspunsul este pozitiv se poate trece la check-list-ul 2 care constituie şi el o condiţie minimală de intrare, şi apoi la check-list-ul 3.
1.A fost inspectată zona înconjurătoare a spaţiului închis şi a fost găsită aceasta liberă de vapori periculoşi provenind de la rezervoare, conducte sau scurgeri ?
Da
Nu
2.După părerea dvs. zona de lucru va rămâne liberă de orice poluanţi periculoşi în atmosferă ?
Da
Nu
3.Personalul care va lucra în zonă a fost informat cu privire la procedurile optime de lucru , locaţiile în care se desfăşoară activitatea, mijloacele de comunicare între spaţiul închis şi exterior precum şi persoanele care trebuiesc anunţate în caz de urgenţă ?
Da
Nu
4.Personalul a fost instruit corespunzător în manipularea echipamentului de monitorizare al gazelor ?
Da
Nu
5.Maşinile existente în interiorul spaţiului închis dispun de posibilitatea de blocare în timpul activităţii ?
Da
Nu
6.Atmosfera din interorul spaţiului închis a fost testată înainte de intrare ?
Da
Nu


7.Concentraţia de oxigen precum şi a altor substanţe din atmosfera de lucru din spaţiul închis  se situează în limitele acceptabile ?
Da
Nu
8.Se va face testarea continuă a atmosferei atâta vreme cât se lucrează în spaţiul închis ?
Da
Nu
9.Echipamentul specific de securitate este bine întreţinut şi se află în bune condiţii de lucru ?
Da
Nu
Înregistrator/Evaluator.................................
Data evaluării/înregistrării acestui document.........


CHECKLIST 2- CHECKLIST PENTRU EVALUAREA PRIMARĂ A SECURITĂŢII LA INTRAREA ÎN SPAŢIUL ÎNCHISFOLOSIŢI CHECKLIST-UL URMĂTOR PENTRU EVALUAREA PRIMARĂ A SPAŢIULUI ÎNCHIS.
NU INTRAŢI ÎN SPAŢIUL ÎNCHIS PÂNĂ CE NU AŢI EVALUAT FIECARE ÎNTREBARE ŞI AŢI DETERMINAT SECURITATEA SPAŢIULUI ÎNCHIS Răspunsul afirmativ la toate întrebările acestei părţi constituie condiţia minimă pentru intrarea în spaţiul închis.Dacă la una din întrebări se răspunde cu Nu, intrarea trebuie amânată până când se îndeplinesc condiţiile necesare.Acolo unde este cazul, completaţi şi documentele corespunzătoare din tabelul centralizator.

1.Este intrarea în spaţiul închis necesară ?
Da
NuTESTAREA SPAŢIULUI ÎNCHIS


2.Sunt instrumentele folosite la testare calibrate corespunzător ?
Da
Nu
3.A fost testată atmosfera din spaţiul închis ?
Da
Nu
4.Nivelul de oxigen din atmosfera spaţiului închis se situează între 19.5..21%?
            -vezi valoarea din buletinul de măsurători;
Da
Nu
5.S-a identificat prezenţa gazelor/vaporilor toxici, inflamabili sau înlocuitori ai oxigenului ?
-Hidrogen sulfurat;
-Monoxid de carbon;
-Metan;
-Dioxid de carbon;
-Alte gaze(enumeraţi)
            -vezi valorile din buletinul de măsurători;
Da
Nu5.a.Dacă da, aceste gaze/vapori au fost eliminate/reduse sub limita admisibilă ?
-indicaţi în raportul de decontaminare al spaţiului închis, în mod exact, în ordine, toate operaţiunile efectuate pentru eliminarea/reducerea acestor poluanţi;
Da
Nu5.b.Dacă da, s-au efectuat încă un set de măsurători după eliminarea poluanţilor ?
            -vezi valorile din buletinul de măsurători;
Da
NuMONITORIZAREA ATMOSFEREI


6.Atmosfera din spaţiul închis va fi monitorizată pe perioada activităţii în interior ?

Da
NuCURĂŢAREA SPAŢIULUI ÎNCHIS


7.A fost spaţiul închis curăţat înainte de intrare ?
Da
Nu
VENTILAREA SPAŢIULUI ÎNCHIS


8.A fost ventilat spaţiul înainte de intrare ?
Da
Nu9.Ventilaţia va fi continuată pe parcursul intrării ?
Da
Nu10.Este localizată sursa de aer într-o zonă liberă de praf combustibil şi substanţe toxice ?
Da
Nu11.Dacă atmosfera din spaţiul închis a fost găsită neacceptabilă şi s-a făcut ventilarea, a fost atmosfera retestată înainte de intrare ?
Da
NuIZOLAREA SPAŢIULUI ÎNCHIS

Izolarea spaţiului închis este necesară pentru ca acesta să nu fie afectat de riscuri externe.


12.A fost izolat spaţiul de alte sisteme ?
Da
Nu
13.A fost blocat echipamentul electric ?
Da
Nu14.S-au făcut toate deconectările posibile ?
Da
Nu15.A fost echipamentul mecanic blocat acolo unde acest lucru s-a dovedit necesar ?
Da
Nu16.Au fost blindate şi golite conductele sub presiune ?
Da
NuECHIPAMENTUL DE PROTECŢIE


17.Este necesar echipament de protecţie individual (ghete, costume de protecţie antichimică, ochelari sau viziere de protecţie, etc.)?
Da
Nu17.a.Dacă da, acesta există ?
Da
Nu17.b.Dacă da. acestea sunt distribuite muncitorilor ?
Da
Nu


                  
17.c.Dacă da, acestea sunt folosite corespunzător ?
Da
Nu17.d.Dacă da, acestea sunt întreţinute şi înlocuite în mod corespunzător ?
Da
Nu18.Este necesar echipament special cum ar fi echipament de salvare, echipament de comunicaţii, etc. ?
Da
Nu18.a.Dacă da, acesta există ?
Da
Nu18.b.Dacă da. acesta a fost distribuit celor care trebuie să îl utilizeze  ?
Da
Nu


                  
18.c.Dacă da, aceştia sunt instruiţi în folosirea acestor echipamente şi pot să îl folosească corespunzător ?
Da
Nu18.d.Dacă da, acestea sunt întreţinute şi înlocuite în mod corespunzător ?
Da
Nu
19.Sunt necesare scule speciale antiex ?
Da
Nu19.a.Dacă da, acestea există ?
Da
Nu19.b.Dacă da. acestea sunt distribuite muncitorilor ?
Da
Nu


                  
19.c.Dacă da, acestea sunt folosite corespunzător ?
Da
Nu19.d.Dacă da, acestea sunt întreţinute şi înlocuite în mod corespunzător ?
Da
Nu
PROTECŢIE RESPIRATORIE


20.Sunt respiratoare certificate adaptate pentru spaţiul închis disponibile la locul de muncă ?
Da
Nu21.Este necesară protecţia respiratorie :
            -cu purificatoare de aer ?
            -cu aducţiune de aer?
            -cu aparate de respirat autonom ?
Da
Nu21.a.Dacă da, acesta există ?
Da
Nu21.b.Dacă da. acestea sunt distribuite muncitorilor ?
Da
Nu


                  
21.c.Dacă da, acestea sunt folosite corespunzător ?
Da
Nu21.d.Dacă da, acestea sunt întreţinute şi înlocuite în mod corespunzător ?
Da
Nu22.Se poate pătrunde în spaţiul închis cu un respirator existent(luaţi în considerare problemele legate de gabaritul acestuia şi de spaţiul disponibil) ?
Da
Nu 

PERSONAL

23.S-a ales un număr corespunzător de lucrători pentru intrarea în spaţiul închis, astfel încât aceştia să îşi desfăşoare în mod judicios activitatea dar să nu se încurce unul pe celălalt

Da
Nu


 

24.Lucrătorii care intră au fost nominalizaţi explicit, împreună cu atribuţiile exacte ale fiecăruia ?

Da
Nu


 

25.Muncitorii care intră în spaţiul închis îndeplinesc cerinţele fizice şi psihologice necesare ?

Da
Nu


 

26.Au fost luate măsuri pentru a împiedica intrarea în spaţiul închis a persoanelor cu diverse afecţiuni, a femeilor gravide şi a copiilor ?

Da
Nu


 

INSTRUIRE


27.Au fost persoanele care intră instruite în folosirea corectă a unui respirator ?
Da
Nu28.Au primit instruirea necesară pentru acordarea primului ajutor ?
Da
Nu29.Au fost instruite referitoare la identificarea riscurilor din spaţiul închis ?
Da
Nu30.Au fost instruite astfel încât să-şi desfăşoare cât mai eficient activităţile în spaţiul închis ?
Da
Nu
SALVAREA DIN SPAŢIUL ÎNCHIS/PERSOANE DE LEGĂTURĂ


31.Va exista un asistent-persoană de legătură în afara spaţiului închis, în contact permanent vizual sau auditiv cu persoanele înăuntru ?
Da
Nu32.Va putea asistentul să vadă sau să audă persoana dinăuntru în mod continuu ?
Da
Nu33.A fost pregătit asistentul astfel încât să poată desfăşura operaţiuni de salvare ?

Da
Nu34.Vor fi necesare linii de siguranţă şi harnaşamente pentru a scoate persoanele din spaţiul închis?
Da
Nu35.Există proceduri interne pentru cazuri de urgenţă ?

Da
Nu


36.Sunt cunoscute şi însuşite aceste proceduri ?

Da
Nu37.Sunt cunoscute persoanele care trebuiesc anunţate în caz de urgenţă ?
Da
Nu

PERMISUL DE INTRARE


(Permisul este autorizaţia scrisă care arată că spaţiul închis a fost testat de o persoană autorizată şi că e sigur pentru intrare;ce precauţiuni trebuie luate, ce echipament trebuie folosit;ce activităţi trebuiesc desfăşurate)

38.A fost eliberat un permis de intrare?
Da
Nu39.Permisul include o listă cu telefoane de urgenţă ?
Da
Nu

Înregistrator/Evaluator.................................
Data înregistrării acestui document.........
Niciun comentariu: