sâmbătă, 27 septembrie 2014

SISTEM DE INSTRUIRE BAZAT PE CUNOŞTINŢE PENTRU INIŢIEREA ÎN MANAGEMENTUL RISCURILOR


Autori: C.S.I. Dr.ing.Ştefan Kovacs-INCDPM ”Alexandru Darabont”, Prof.univ.dr.ing.Eugeniu Diatcu-Universitatea Hyperion, Dr.C.N.Zaharia,Institutul De Virusologie „Ştefan Nicolau”

Abstract

Articolul prezintă aspecte referitoare la realizarea unui sistem de instruire bazat pe cunoştinţe pentru iniţierea în managementul riscurilor ce acţionează asupra factorului uman.Este vorba despre un sistem tandem sistem de instruire-sistem expert al cărui prototip a fost dezvoltat în cadrul unui Contract Infosoc de către un consorţiu coordonat de INCDPM.
The paper presents some aspects about the design and the development of a knowledge based tutorial system for the management of risks that are acting on the human factor.The presented system is a tandem tutorial-expert.It was developed inside an Infosoc contract by a consortium guided by INCDPM.
Cuvinte cheie: Sistem tutorial, managementul riscurilor

INTRODUCERE

Problema îmbunătăţirii continue a nivelului de securitate şi sănătate în muncă(SSM) este o problemă mereu actuală.Această îmbunătăţire se materializează în mod direct în reducerea numărului de incidente, accidente de muncă şi boli profesionale cât şi  serioase economii materiale.În mod indirect, îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă contribuie la creşterea calităţii vieţii la locul de muncă, la reducerea problemelor sociale specifice (absenteism, manifestări antisociale, etc.) cât şi la creşterea calităţii produselor şi a productivităţii muncii[1].
Unul din mijloacele prin care se poate realiza această creştere continuă a SSM este reprezentat de instruirea specifică în domeniu.Această instruire se adresează tuturor categoriilor de persoane active[2] (cuprinse într-un fel sau altul în economia românească) şi este reglementată atât prin Legea 90/1996 şi Normele Generale de Protecţie a Muncii cât şi prin alte reglementări specifice.
Instruirea specifică de protecţie a muncii este obligatorie.
Formele de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt multiple, de la instruirea la locul de muncă până la cursuri post-universitare.
INCDPM este unul din principalii organizatori şi susţinători de cursuri de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.


PREMISE ŞI IPOTEZE DE LUCRU

În dezvoltarea acestui sistem s-a pornit de la două premise distincte:
-A.experienţa anterioară în domeniul dezvoltării sistemelor informatice a coordonatorului proiectului şi partenerilor acestuia;
 -B.experienţa în domeniul susţinerii de cursuri de specialitate; coordonatorul  proiectului a susţinut diverse module din cursurile de formare şi cursurile post-universitare desfăşurate de către INCDPM[3].
Aceste două premise au reprezentat baza de la care s-a pornit în dezvoltarea sistemului.
Au fost adoptate următoarele ipoteze generale de lucru:
-1.posibilitatea realizării unei instruiri individuale, asistată de calculator, instruire care să fie orientată către probleme specifice din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
-2.posibilitatea realizării unei instruiri asistate de calculator, adaptată la ritmul individual de lucru al persoanelor instruite[4];
-3.necesitatea realizării unui sistem de instruire care să îşi poată actualiza periodic cunoştinţele, fie prin intervenţia specialiştilor fie în mod direct, prin Internet[5].
-4.posibilitatea realizării unui sistem care să permită supervizarea, de către un instructor uman, a procesului de instruire cu calculatorul ;
-5.posibilitatea realizării unei interfeţe „prietenoase” cu utilizatorul prin care acesta să  poată comanda  procesul de instruire;
-6.reunirea într-un singur sistem a tuturor cerinţelor prezentate anterior[6];
Faţă de aceste ipoteze „de specialitate” s-au mai adăugat ipotezele referitoare la procesul de învăţământ, respectiv utilitatea dezvoltării unui sistem care să permită instruirea individuală, în locul şi mediul dorit de utilizator[7];

OBIECTIVELE PRINCIPALE PROPUSE

În continuare sunt prezentate principalele obiective propuse, etapizate pe ani
2001 -Studiul categoriilor de informaţii şi cunoştinţe necesare pentru dezvoltarea sistemului propus precum şi alegerea celor mai eficiente metode de transformare a informaţiilor în cunoştinţe şi de reprezentare a acestor cunoştinţe în cadrul bazelor de cunoştinţe ale sistemului expert...
2002 - proiectarea generală a sistemului precum şi concepţia şi proiectarea subsistemelor componente ale sistemului tutorial, la cele mai ridicate standarde.
2003-dezvoltarea unui model pe deplin funcţional folosind acest proiect,testarea modelului şi revizuirea eventualelor disfuncţionalităţi precum şi stabilirea planului de dezvoltare ulterioară a sistemului ;

METODE , TEHNICI ŞI INSTRUMENTE FOLOSITE ÎN REALIZAREA SISTEMULUI

Metodologia folosită în realizarea sistemului a fost mixtă, bazându-se atât pe metodologiile de dezvoltare specifice sistemelor informatice de instruire, bazate pe standardele AICC şi SCORM[8] dar şi pe metodologiile specifice inteligenţei artificale şi sistemelor expert.
În ceea ce priveşte instrumentele de dezvoltare , principalul instrument de dezvoltare folosit l-a reprezentat ToolBook II al firmei Click2learn

ASPECTE ALE REALIZĂRII SISTEMULUI DE INSTRUIRE 


Structura generală a sistemului de instruire dezvoltat este prezentată în figura.Figura 1 Structura generală a sistemului dezvoltat

Se poate observa că în general sistemul este compus din module de instruire specifice, care pot corespunde capitolelor materialului scris conectate la module de testare corespunzătoare.Acest binom modul de instruire-modul de testare asigură întipărirea eficientă a cunoştinţelor prezentate[9].În plus, sistemul dispune şi de module de testare generală care pot constitui probele de verificare ale cursantului-în funcţie de rezolvarea acestora fiind considerat admis sau respins după parcurgerea întregului material.


Urmărirea activităţii cursantului în sistem

Urmărirea activităţilor cursantului în sistem este utilă atât pentru supervizorul uman-care are dovada acţiunilor cursantului la un moment dat (pagini parcurse, răspuns dat la întrebări, etc.) cât şi pentru cursant care-şi va putea re-parcurge anumite trasee urmate în instruire.Această urmărire se realizează automat de sistem cu ajutorul unor fişiere de tip log.Acestea înregistrează următoarele informaţii generale:identificatorul utilizatorului (log name şi eventual parolă), oră de acces, pagini accesate şi momentul accesării acestora, răspunsuri date la verificările parţiale şi verificările finale, eventuale modificări ale răspunsului (acolo unde sistemul permite) precum şi o serie de alţi parametrii direcţi şi indirecţi.Pe lângă utilizarea directă a acestor parametrii aceştia pot fi folosiţi şi de componenta expert a sistemului pentru a oferi o evaluare obiectivă a cursantului.

Actualizarea cunoştinţelor sistemului
Modalităţile de actualizare ale cunoştinţelor sistemului sunt prezentate în figura următoare.Figura 2 Actualizarea cunoştinţelor

Cea mai uzuală formă de actualizare este actualizarea off-line manuală[10].Actualizarea off-line automată poate fi declanşată de componenta expert care evaluează perisabilitatea cunoştinţelor[11].
Actualizarea on-line directă se produce pentru acele link-uri directe la care cursantul are acces.Actualizarea on-line mediată poate fi declanşată de componenta expert care evaluează perisabilitatea cunoştinţelor şi presupune facilităţi de traducere automată, acolo unde este cazul sau restrângerea accesului din diverse motive [12](de exemplu pentru site-uri care conţin informaţii referitoare la protecţia muncii şi la mediu se permite doar accesul la informaţiile legate de protecţia muncii)

Componentele de tip expert ale sistemului de instruire

Componentele de tip expert ale sistemului de instruire acţionează pe următoarele planuri:
-în planul instruirii prin creşterea gradului de comunicare interactivă cursant-sistem[13].În acest sens, componenta expert specializată oferă cursantului scenarii generate plecând de la baza de cazuri existentă, apoi urmăreşte rezolvarea acestor scenarii de către cursant făcând aprecierile cuvenite.Această facilitate permite cursantului să aibă comanda unor sisteme deosebit de complexe fără ca acest lucru să necesite lucrul cu sistemul fizic ci doar virtual;
-în planul testării prin evaluarea complexă a cursantului[14], bazată atât pe răspunsurile directe (corecte ,parţial corecte sau greşite) cât şi prin evaluare indirectă, urmărind în principal strategiile folosite de cursant în procesul de instruire;
-în gestiunea sistemului[15], asigurând controlul acestuia cât şi actualizarea cunoştinţelor ţinând cont de gradul de perisabilitate a acestora.
Pentru a folosi la maximum aceste capacităţi expert pe planurile prezentate acestea au fost proiectate luându-se în considerare o combinaţie între sistemele expert clasice şi tehnologiile care folosesc agenţi inteligenţi-specializaţi pentru procese definite canonic.
Componentele de tip expert vor folosi motoare de inferenţă dedicate, gestionate de un motor de inferenţă central.
Inferenţa este realizată având ca punct de plecare reguli de producţie.Acestea sunt însă ordonate în structuri orientate obiect de tip insule de cunoaştere  (knowledge islands).O insulă de cunoaştere conţine cunoştinţe dintr-un anumit sub-domeniu, ierarhizate într-o structură orientată obiect.
Structura ierarhică generală este următoarea:
super-clasă-->clasă-->sub-clasă-->obiect-->instanţă fiind folosită pentru reprezentarea cunoştinţelor „statice”.Pentru a surprinde exact universul soluţiilor, pe lângă această structură este folosită şi o structură similară destinată cunoştinţelor „dinamice” sau acţiunilor,pe structura:
generator acţiune-->prag de declanşare-->mod de evoluţie-->efecte
Cele două structuri sunt inter-conectate astfel încât să permită o descriere riguroasă a spaţiului stărilor.
Aceste componente expert, realizate în NEXPERT OBJECT sunt „cuplate” la sistemul de instruire prin interfeţe directe [16]
Figura următoare prezintă aceste aspecte.Figura 3 Componente expert ale sistemului


CONCLUZII

În actuala sa formă sistemul este un prototip funcţional care demonstrează posibilitatea realizării unui astfel de sistem în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum şi  valabilitatea soluţiilor adoptate.
Se propune continuarea dezvoltării sistemului, în următoarele direcţii:
-Dezvoltarea componentelor de instruire
-.a.Specializare obiectiv de instruire
Obiectivul de instruire selectat iniţial s-a dovedit a fi mult prea larg pentru cuprinderea sistemului-de aceea este necesară o specializare pe subdomenii mult mai reduse.
-b.Introducere componente video
-c.Legătura cu surse de instruire on-line din străinătate
-Dezvoltarea funcţiilor sistemului
În urma testării au rezultat o serie de posibilităţi de îmbunătăţire a software-
ului realizat.Această îmbunătăţire ar conduce la un sistem superior
calitativ.

BIBLIOGRAFIE


1.Al.Darabont, Şt.Pece, PROTECŢIA MUNCII (manual pentru învăţământul universitar),Editura Didactică  şi Pedagogică RA,Bucureşti, 1996
2. Al. Darabont,Şt. Pece,Aurelia Dăscălescu,Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă,Editura AGIR,Bucureşti 2001-volumul 1
3.C.Creangă,D.Darabont,D.Ionescu, Şt.Kovacs, Metode de evaluare a riscurilor la locul de muncă,Editura OID-ICM, 2001
4. T. Pearson, R.Maslow.,IT techniques into teaching, Elsevier, 2002
5. Tj. Rastno., M.Salacroux,Training and e-training, Internal UN report regarding e-learning,1999
6. E.Barbur ,E.M.Ionescu ,Aspecte ale procesului de e-instruire în activităţile Universităţii Hyperion, comunicare prezentată la Simpozionul Hyperion 2002
7. Multi-media through knowledge, report regarding tuition into the new era, Proceedings of the XXXVI Inter-American Training Conference, Solum Press, 2002
8. M.SantaCruz, T.Lafrank,Advantages of e-learning in a competitive tuition market, Proceedings of the XXXV Inter-American Training Conference Solum Press, 2001
9. G.Slodkin E-learning and the future of mankind, Elsevier, 1999
10.Şt.Kovacs-Designul bazelor de cunoştinţe,Editura OID-ICM 1996
11. Od.Sawyer, IT Dictionary, Mc.Millan, 2001
12. T.Bolzano, We.Rappaport, New concepts in test and validations, Internal Report, The Education Excellence Institute, 2002
13. R.Saccadot, H.Funzio,World wide learning validation-new concepts into testing processes, E-learning today, vol.35,no.23, pg.12-14,2001
14. Testing through computer programs, Internal report of the XII International Validation Conference, Madrid 2001
15. T.McManaman, W.Folsey,Testing through computer, Folsom 2001
16.ToolBook II User Guide, 1999

Niciun comentariu: