duminică, 4 martie 2018

EVALUAREA MAȘINILOR-UNELTE- EXEMPLU

Este prezentat în continuare un exemplu de completare al documentelor referitoare la evaluarea mașinilor-unelte din punct de vedere al securității și sănătății în muncă- pentru noul sistem de evaluare  care va fi dezvoltat în cadrul INCDPM ”Alexandru Darabont”


Presupunem că analizăm o mașină de găurit verticală, alimentată la curent electric. Fiind un model mai vechi mașina nu dispune de dispozitive de protecție speciale. Exemplul de completare  este dat în continuare.
Evaluatorul completează  mai multe fișe principale, fiind sprijinit în această activitate și de un specialist din cadrul facilității evaluate, specialist care cunoaște bine respectivele mașini unelte. Pe baza fișelor principale se completează Raportul de îmbunătățire al situației SSM și Planul de măsuri. Imaginea mașinii de evaluat este dată în continuare.

Figura 1 Mașina-unealtă evaluată

Se poate observa faptul că mașina este carcasată etanș, fără a avea însă dispozitive de protecție sau protectori. Există o cheie de reglat înălțimea de lucru și un comutator de pornire. Motorul electric de acționare este descoperit. Mașina a fost produsă în 1987 de o întreprindere din România, achiziționată în 1990 de firma unde se face evaluarea și folosită de-atunci- fără incidente notabile. Operatorul mașinii are ca studii 10 clase plus o școală tehnică și lucrează pe această mașină de 10 ani.

Mașina este întreținută cu o periodicitate anuală- atunci când i se face o revizie/întreținere amănunțită de către echipa de întreținere a unității.
Deși nu este dotată cu dispozitive de protecție se consideră că poate să funcționeze ținând seama de atenția acordată aspectelor de SSM de către șeful de echipă și operator și de asemenea ținând seama de un anumit tip de lucrări care implică folosirea acestui tip de mașină.

Analiza istoricului urmărește istoricul mașinii unelte legat de evenimente neprevăzute. Dacă secția are multe mașini unelte- pot fi selectate pentru evaluare acele mașini care au avut astfel de evenimente înregistrate- fie că discutăm despre pierderi economice sau periclitarea sănătății și securității în muncă a operatorului. 

Fișa 1-Analiza istoricului
ANALIZA ISTORICULUI LA MAȘINILE UNELTE EVALUATE
DENUMIRE MAȘINĂ UNEALTĂ:Mașină de găurit verticală
Activități principale: găurire
LOCAȚIE:Atelier Mecanic Secția 3
OPERATORI:Ionescu Ion
Stare de noutate (cât de nouă este și ce garanție are- dacă e cazul): Mașina are 28 de ani de funcționare.
Dotare cu dispozitive de protecție: Nu
Periodicitatea acțiunilor de întreținere: Anuală
Defecțiuni înregistrate:Nu
Măsuri de reparare:
Incidente și accidente înregistrate:Nu
Măsuri de mitigare:

Fișa 2 oferă date generale despre respectiva mașină-unealtă- se recomandă completarea acesteia cu o copie după documentația tehnică, cu schițe și poze- dacă este cazul.

Fișa 2- Aspecte generale
Fișa 2-EVALUARE PRELIMINARĂ PENTRU SECURITATEA MAȘINILOR
Tip mașină  :  Mașină de găurit verticală G13
Producător: Fabrica de scule Râșnov
Anul fabricației/ Anul achiziției: 1987/1990
Activități principale care pot fi realizate folosind respectiva mașină (se listează toate utilizările posibile în ceea ce privește producția)
Calificare solicitată pentru operatori
Dispozitive de securitate incorporate în mașină: Mi este cazul
-găurire;
-filetare (în anumite situații)
Calificare (școala) profesională
Protecție pasivă (ecrane de protecție, bariere, etc.- dacă există): Nu e cazul
Sisteme auxiliare (ungere, răcire-care pot să introducă pericole): Nu
Evenimente neprevăzute înregistrate (se prezintă pe scurt evenimentul urmat de data producerii): Nu
Probleme înregistrate în timpul mentenanței: Nu este cazul
Pierderi datorate mașinii: Mașina determină anumite pierderi specifice datorate vitezei relativ mici de lucru și necesității ținerii piesei cu mâna sau cu un suport manual.
Incidente și accidente:Nu este cazul
Înregistrare realizată de:Apetroaie Petre
Data: 27.02.2018
De acord din partea unității evaluate: ing. Vasile Constantin


Fișa 3 (împreună cu fișa 4) sunt fișele de evaluare primară. 

Fișa 3- Evaluare primară (extras)
Pe o scară de la 1 la 5 evaluați nivelul de securitate real (existent la locul de muncă) al următorului item pentru :
Securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorului
Pierderile economice
Funcțiile esențiale ale unității economice evaluate
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
ALIMENTĂRI
Calitatea și securitatea alimentării principale a mașinii-unelte din punct de vedere al securității în muncă (țineți cont atât de starea sursei de alimentare- de obicei o priză cât și de starea cordonului de alimentare și a intrării în mașină). Luați în considerare în acest caz și eventualele variații de tensiune și posibila lor acțiune asupra securității și sănătății în muncă dar și oprirea accidentală a alimentării.

x

x


NU ESTE CAZUL
Securitateea asigurată pentru alimentările cu materii prime și semifabricate- inclusiv rezolvarea eventualelor incompatibilitățix

x
x[1]

Așa după cum se poate observa evaluarea se face pe o scală de tip Likert- cu valori de la 1- nesatisfăcător- la 5- Excelent. Tot ce este sub valoarea 4 poate fi considerat ca și punct slab. Evaluarea urmărește:
-Securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorului;
-Pierderile economice;
-Funcțiile esențiale ale unității economice evaluate;
Acolo unde nu există informații relevante pentru ultimele 2 puncte se introduce- nu este cazul. 

Raportul de îmbunătățire al situației reprezintă un document intermediar, realizat pe baza Fișelor 3 și 4- care sintetizează principalele constatări din aceste fișe.


Fișa 5-RAPORTUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE AL SITUAȚIEI (RIS)

Fișa 5-RAPORT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE AL SITUAȚIEI SSM LA MAȘINA-UNEALTĂ

Descrierea punctului slab
Nivel de impor-tanță
Tip de control utilizat
Acțiuni concrete
Responsabil
Data
Calitatea și securitatea alimentării principale a mașinii-unelte din punct de vedere al securității în muncă (țineți cont atât de starea sursei de alimentare- de obicei o priză cât și de starea cordonului de alimentare și a intrării în mașină)
Cordonul de alimentare al mașinii este prost întreținut, cu 2 puncte în care se vede că au existat des-izolări și care au fost izolate provizoriu cu bandă adezivă. Operatorul mașinii recomandă să nu se calce din greșeală pe cordon.

5

3
Se recomandă în mod clar înlocuirea respectivului cordon cu un cordon nou. Această activitate poate fi realizată la sfârșitul programului de lucru (se lucrează într-un singur schimb) de către echipa de întreținere și reparații.
1. Șef de secție
2. șeful echipei de întreținere și reparații
28.022018
Securitatea sistemului de comandă și control al mașinilor- sistemul de comandă și control al mașinii este de fapt doar un întrerupător cu carcasa spartă care pornește/oprește mașina.
4
3
Se recomandă înlocuirea actualului întrerupător cu unul nou și aflat în bună stare. În cazul în care există posibilități- se recomandă realizarea unui sistem de antrenare al mașinii (intrare în viteză) care să fie accesibil de pe mânerul roții care acționează capul de găurire în jos- astfel încât operatorul să poată controla  și să poată opri mașina în timpul activității- în situația actuală- dacă ține cu o mână piesa de găurit și cu cealaltă activează capul de găurire- îi e imposibil să oprească mașina din mers.
1. Șef de secție
15.07.2018
Securitatea asigurată de dispozitivele și sistemele de fixare ale piesei pe platoul de prelucrare- fie că este vorba de dispozitive mecanice, hidraulice, pneumatice, magnetice, etc.
Mașina nu beneficiază de un sistem mecanic de fixare a piesei în masa mașinii- fiind de presupus că operatorul ține piesa de prelucrat blocată pe masă cu ajutorul unei chei fixe sau a altui dispozitiv.
4
3
Se va achiziționa o menghină cu fixare mecanică care să fie fixată pe masa mașinii (din discuțiile precedente rezultă că exista o astfel de menghină dar operatorul pierdea timp la montarea și demontarea sa)
1. Șef de echipă
1.03.2018
Securitatea asigurată în cursul prelucrării propriu-zise- luând în considerație condițiile de prelucrare, eventualele deșeuri care sunt proiectate fără control cât  și expunerea operatorului și a colegilor acestuia la posibilele pericole.
Operatorul are oarecum tendința de a ”grăbi” prelucrarea, trecând destul de repede peste verificările necesare înainte de a începe prelucrarea.
3
4
Operatorul va executa prelucrări pe o perioadă de probă sub supravegherea unui lucrător cu mai multă experiență. Pe de altă parte ținând seama că operatorul are mult de lucru (”grăbirea” fiind cauzată de frica că nu termină la timp) sarcinile de lucru vor fi re-dimensionate în mod corespunzător.
1. Șeful de echipă
10.03.2018
Calitatea dispozitivelor de securitate ale maşinilor
Mașina nu dispune de dispozitive de protecție
5
3
Se va înlocui comutatorul de pornire- oprire cu un comutator nou.
1. Șeful echipei de întreținere
05.03.2018
Evaluaţi gradul în care maşinile folosite sunt asigurate cu protecţii contra riscurilor care ar putea proveni de la:
-părţile în rotaţie;
-părţile auxiliare (de exemplu, desfacerea unui cordon de alimentare cu soluţie de ungere sub presiune);
-şpan şi aşchii;
-scântei ?
Nu există asigurare împotriva așchiilor- și uneori, atunci când sunt găurite piese mai groase și din materiale rezistente- proiectarea așchiilor devine o problemă de securitate.
5
3
Se vor construi protectori ficși în jurul mașinii care vor opri respectivele așchii
1.Adjunct șef de secție
2. Șeful echipei de întreținere
30.05.2018
Protecția părților active contra atingerilor accidentale
Pe parcursul realizării operațiilor de găurire lucrătorul are tendința să se sprijine cu antebrațul drept pe masa de fixare- pentru a controla mai bine piesa- această tendința a condus de 2-3 ori în cursul perioadei de observație la contactul accidental (de foarte scurtă durată) cu piesa.
5
3
Întrucât există mai multe astfel de mașini unelte- fără protecții speciale la apropierea operatorului de piesă sau unealtă și pentru că este o problemă reală- vor fi proiectați și realizați protectori ficși care să permită doar controlul /fixarea și scoaterea pieselor de prelucrat- vezi și punctul anterior.
1. Șef de secție
2. Șefii de echipă.
3.Șeful echipei de mentenanță (care va realiza protectorii și îi va instala)
30.03.2018

Planul de acțiune reprezintă documentul final- care constituie documentul de referință pentru managementul unității. 

Fișa 6-PLAN DE ACȚIUNE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SSM LA MAȘINA DE GĂURIT VERTICALĂ G 13

Nr. crt.
Activitate
Cost aproximativ
Responsabil
Data
Activități asupra mașinii-unelte
1.
Proiectarea și realizarea unor protectori ficși (sau mobili) care ar urma să fie instalați pe masa de lucru (unde se prinde piesa) – protectori care să permită manipularea piesei de către operator- dar care să apere operatorul și persoanele din jur de eventualele proiectări accidentale a piesei sau a bucăților din piesă, șpanului, etc.

200 unități
Adjunct șef de secție
30.05.2018
2.
Achiziția unei menghini cu strângere mecanică care să degreveze operatorul de necesitatea de a ține piesa în timpul prelucrării. Aici trebuie specificat dacă piesele prelucrate în mod regulat permit folosirea unei astfel de menghini- cu alte cuvinte dacă pot fi fixate și strânse de aceasta- dacă nu trebuind să se găsească alte soluții de fixare.

100 unități
Șef echipă
15.05.2018
3.
Înlocuirea cordonului de alimentare cu un cordon nou.
10 unități
Șeful echipei de întreținere și reparații
15.03.2018
4.
Înlocuirea întrerupătorului de pornire al mașinii cu un întrerupător nou.
15 unități
Șeful echipei de întreținere și reparații
15.03.2018
5.
Realizarea unui control al găuririi- cu care operatorul să poată opri imediat mașina dacă e cazul- dispus pe maneta de găurire.
-
Șef secție și inginer tehnologic
De durată
Activități legate de lucrători

Operatorul va executa prelucrări pe o perioadă de probă sub supravegherea unui lucrător cu mai multă experiență. Pe de altă parte ținând seama că operatorul are mult de lucru (”grăbirea” fiind cauzată de frica că nu termină la timp) sarcinile de lucru vor fi re-dimensionate în mod corespunzător.
-
Șef echipă
10.02.2018

Operatorul va fi verificat în mod regulat- atât în ceea ce privește domeniul de SSM dar și legat de productivitatea și calitatea activității sale- fiind sprijinit în cazul în care are probleme astfel încât să atingă parametrii de lucru doriți.

Șef echipă
Responsabil SSM
Permanent
Activități legate de organizare

Locul de muncă va fi descongestionat de tot ce nu ține de activitățile de 1-2 zile maxim. Se va căuta o depozitare optimă a restului materialelor care la ora aceasta încurcă și pot conduce la accidente

Șef echipă
Operator
Permanent

Mașina-unealtă va fi curățată zilnic la terminarea lucrului- împreună cu locul de muncă.

Operator- verificat de șeful de echipă
Permanent
[1] 1-nesemnificativ, 2-slab, 3-mediu, 4-mare, 5-foarte mare
[2] -1.eliminare;2.substituire;3.controale și soluții inginerești;4.controale administrative/procedurale;5.echipament individual de protecție;

[1] Acest item a fost punctat pentru că funcțiile de alimentare sunt funcții esențiale ale unității

Niciun comentariu: