SECURITATEA ÎN MUNCĂ ȘI MANAGEMENTUL INTEGRAT-1

Termenul management provine din latinescul maneo care înseamna a ramâne de unde a ajuns la termenul francez maison (casa) si la menaj.
Frederick W. Taylor definea managementul , în cartea sa Shop Management, publicata în 1903, astfel: "a ști exact ce doresc sa faca oamenii si a-i supraveghea ca ei sa realizeze aceasta pe calea cea mai bună si mai ieftină";
Henri Fayol, în cartea sa Administration industrielle et generale, publicata în 1916, mentiona ca "a administra înseamna a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona si a controla";
Realizarea obiectivelor oricărei organizații economice impune efectuarea unui ansamblu de procese corelate în mod direct sau indirect cu noțiunea de management . Aceste procese de munca se clasifica în:
-       procese de executie- în care apare direct și riscul ocupațional- și implicit și necesitatea managementului acestuia;
-       procese de management- care pot influența, prin calitatea substandard și riscul ocupațional.
Integrat înseamnă complementar, inter-conectat, combinat.
Managementul integrat implementat la nivelul unei unități economice va folosi construcțiile existente (ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000 și OHSAS 18001 ca fundamente principale) pentru optimizarea funcționării unității -realizată în linii mari prin optimizarea procesului de management într-un ciclu top-bottom.
Figura 1 prezintă procesul de integrare al celor 3 sisteme principale.

Figura 1. Integrarea sistemelor de calitate, securitate și sănătate în muncă și mediu

O serie de definiții sunt utile pentru înțelegerea aspectelor prezentate:
acţiune corectivă – acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi, detectate sau a altei
situaţii nedorite;
acţiune preventivă - acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi potenţiale sau a altei
posibile situaţii nedorite;
calitate – măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerinţele;
capabilitate – abilitatea unei organizaţii, sistem sau proces de a realiza un produs care va
îndeplini cerinţele definite în fazele de concepție și proiectare;
client - destinatar al unui produs furnizat de furnizor (sau executant). Prin client se poate
înţelege: consumator final, utilizator, cumpărător, beneficiar;
conformitate – îndeplinirea unei cerinţe;
defect – neîndeplinirea unei cerinţe referitoare la o utilizare intenţionată sau specificată;


Figura următoare face legătura între acești termeni.
Figura 2- SSM și calitatea- 1

Atât managementul unității cât și experții în SSM (interni sau externi) urmăresc procesul de asigurare al SSM (căruia îi corespunde managementul Securității și Sănătății în Muncă). Acest proces este definit prin atribute de calitate- atât din punct de vedere al managementului  care definește (în funcție de activitățile sale specifice) atât politicile de SSM (care evident vor fi diferite în cazul unei companii care furnizează servicii de turism , în cadrul unei fabrici alimentare sau a unei unități nucleare) cât și criteriile (parametri) de performanță (unul din cei mai cunoscuți astfel de parametri este și politica ”Zero accidente” ).
Asigurarea SSM are ca și referențial CLIENTUL.Clientul considerat poate fi  atât personalul organizației, căruia trebuie să i se asigure sănătatea și securitatea în muncă cât și clientul extern -căruia trebuie să i se asigure produse/servicii care să nu conducă direct sau indirect la evenimente neprevăzute (de exemplu muchii tăioase la un produs de birotică sau servicii de turism care conduc la accidentarea turiștilor din cauza unui mijloc de transport necorespunzător - care provoacă un accident). 
Acțiunile preventive trebuie să fie adoptate și adaptate pentru satisfacerea clientului- și în acest sens legătura între asigurarea calității și asigurarea SSM este de importanță maximă. SSM trebuie văzut- și apreciat de managementul unității- exact la același nivel ca și calitatea produselor și serviciilor oferite. Nu este productivă o abordare care pune calitatea pe primul loc- lăsând descoperită componenta de SSM (accidentul din Bangladesh de anul trecut ilustrează extrem de bine acest aspect). SSM-ul trebuie considerat ca și complementar calității. 





Comentarii