Treceți la conținutul principal

SSM- Începuturi- 4 Cum poți evalua managementul specific SSM ?

SISTEM DE AUDITARE A MANAGEMENTULUI SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ LA NIVELUL IMM-URILOR1. OBIECTIVE: Prevenirea riscurilor operaţionale prin analiza operativă a sistemului managerial dedicat securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul IMM. Analiza rapidă a  acestui sistem managerial în cazul în care nu este necesară o analiză aprofundată- din diverse motive (activitate redusă, lipsă de evenimente care pot fi atribuite direct managementului, etc.)

2. SCHEMA STRUCTURALĂ A APLICĂRII SISTEMULUI


Figura 1 Schema structurală a aplicării sistemului
                  
LOC(URI) DE APLICARE: Sistemul de auditare a managementului SSM în IMM-uri se aplică:
            -la nivelul unei subunităţi a IMM-ului (secţie, atelier, etc.) în cazul în care
această subunitate dispune de un management propriu al SSM,
management care poate fi definit într-un mod coerent şi unitar pe baza
legislaţiei existente şi a principiilor manageriale aferente.
-la nivelul întregului IMM

3. STRUCTURA MODULARĂ A SISTEMULUI


Structura modulară a sistemului este prezentată în figura următoare. Metodologia de aplicare constituie nucleul sistemului. Structurarea modulară oferă posibilitatea unor dezvoltări ulterioare atunci când se consideră necesar acest lucru.

Figura 2 Structura modulară a sistemului
4. RESURSE NECESARE:

Resurse umane:      Auditor calificat pentru aplicarea auditului şi analiza rezultatelor obţinute.
Resurse materiale:  Sistemul de pre-auditare, sistem de notare rezultate
Resurse de timp       Durată prezumată maximă pentru auditare: 4 ore;
Timp necesar pentru analiză;                            2 ore;
Total resurse timp maxime                                 6 ore
          


5. PAŞI DE APLICARE:


1.Auditorul stabileşte de comun acord cu managementul IMM  în decursul unei prime întâlniri cu componenta managerială auditată data şi locul în care se va desfăşura auditul.
2. Auditorul prezintă managementului scopul  pre-auditului , insistând asupra aspectelor benefice pe care auditul le va avea asupra activităţii ulterioare a componentei manageriale a IMM-ului.
3. Auditorul răspunde eventualelor întrebări puse de managementul IMM-ului.
4. Auditorul citeşte întrebările , oprindu-se la fiecare întrebare .Managementul auditat este rugat să precizeze dacă necesită elemente suplimentare pentru clarificarea sensului întrebării. După ce managementul a confirmat înţelegerea întrebării puse este rugat să aleagă unul din cele 4 răspunsuri posibile:
            -Da- răspunsul afirmativ – confirmă faptul că IMM-ul a realizat aspectul
menţionat în întrebare- orice răspuns afirmativ devine în mod automat PUNCT TARE în evaluarea calitativă realizată;
-Nu- răspuns negativ- dacă managementul IMM-ului răspunde cu NU înseamnă că acel aspect rămâne „de dorit”, respectiv de realizat. Toate răspunsurile cu NU devin automat PUNCTE SLABE în evaluarea calitativă realizată,
-Nu ştiu- răspunsurile cu NU ŞTIU trebuiesc clarificate înainte de terminarea auditului. Clarificarea acestor răspunsuri se va face:
            -prin completarea explicaţiilor referitoare la întrebare astfel încât
managementul să înţeleagă exact sensul întrebării;
-prin apelarea personalului care poate să dea lămuriri suplimentare;
Dacă şi după aplicarea acestor lămuriri răspunsul se menţine NU ŞTIU- întrebarea va fi considerată ca PUNCT SLAB întrucât dovedeşte neimplicarea managementului în rezolvarea aspectului respectiv;
-Neaplicabil- dacă managementul a evaluat respectiva întrebare cu NEAPLICABIL atunci întrebarea va fi eliminată din analiza rezultatelor.
Figura următoare sumarizează cele 4 răspunsuri posibile.


Figura 3 Cele 4 răspunsuri posibile

5.Auditorul notează răspunsurile date la întrebări. Documentul de notare va fi apoi contrasemnat de managementul audiat pentru a nu exista discuţii. Formularul de notare este prezentat în tabelul următor

  Tabel 1
RTPIS
SISTEMUL DE PRE-EVALUARE AL MANAGEMENTULUI SSM PUNCTE SLABE ȘI PUNCTE TARI
Număr întrebare
Punct slab
Punct tare
Neaplicabil
Observaţii
1
2....
Date de identificare auditor
Nume şi prenume:
Funcţia:
Telefon mobil:
Telefon fix:
Fax:
E-mail:
Date de identificare management audiat
Nume şi prenume:
Funcţia:
Telefon mobil:
Telefon fix:
Fax:
E-mail:

Semnătură auditor

Semnătură management audiat6.Pe baza rezultatelor pre-evaluării auditorul „separă” coloana de puncte slabe din tabelul anterior, realizând un document care să indice managementului audiat ce trebuie să întreprindă pentru a-şi remedia punctele slabe. Managementul audiat poate să accepte recomandările auditorului- caz în care semnează că este de acord- sau să le respingă- caz în care recomandările vor fi stabilite de comun acord sau nu.
Formatul propus pentru documentul de recomandări este prezentat în tabelul următor.

Tabel 2
RTPIS
RECOMANDĂRI ÎN URMA PRE-EVALUĂRII MANAGEMENTULUI DE SSM
Punct slab
Recomandări auditor
Propuneri management
De acord
Semnătură auditor
Da
Nu
Semnătură management7.Pe baza punctului 6 managementul  asistat de auditor realizează un document intitulat „Plan de măsuri pentru  remedierea punctelor slabe găsite la pre-evaluare” Macheta planului de măsuri este prezentată în tabelul următor.

Tabel 3
RTPIS
PLAN DE MĂSURI PENTRU REMEDIEREA PUNCTELOR SLABE GĂSITE LA PRE-EVALUARE
PUNCTUL SLAB
Măsura
Cine răspunde
Data începerii implementării  măsurii
Data implementării complete a măsurii
Cine verifică


8.Pe baza punctelor 1-7 auditorul realizează un „Raport final asupra rezultatelor pre-evaluării managementului SSM”, raport a cărui formă este prezentată în continuare.

Tabel 4
RTPIS
Raport final asupra rezultatelor pre-evaluării managementului SSM
1.Date de identificare ale IMM-ului audiat
Nume IMM:
Număr RC:
Adresa:
Activitatea principală (în clar şi cod CAEN)
2.Date de identificare management audiat
Nume şi prenume:
Funcţie:
Tel. Mobil:
Tel. Fix:
Fax:
E-mail:
Item evaluat
Punct slab
Punct tare
Măsuri adoptate pentru eliminarea punctului slab
Cine răspunde
Măsură aplicată ?
Da
Nu
1...


3.Date de identificare auditor
Nume şi prenume:
Loc de muncă::
Tel. Mobil:
Tel. Fix:
Fax:
E-mail:
Semnătură auditor

Semnătură şi ştampilă management IMM


6. REZULTATE AŞTEPTATE:

Rezultatele aşteptate vor confirma (sau nu) aptitudinile managementului IMM în gestionarea riscurilor la nivelul IMM-ului.
Trebuie menţionat foarte clar că rolul pre-auditului este de a facilita îmbunătăţirea activităţii manageriale din punct de vedere al managementului SSM- el neconstituind în nici un caz baza fundamentării unor acţiuni punitive împotriva managementului audiat.
În continuare este prezentat check-listul pre-evaluării (auditului) managementului SSM pentru IMM-uri.


7. PREZENTAREA  PARȚIALĂ A SISTEMULUI DE EVALUARE A MANAGEMENTULUI SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ LA NIVELUL IMM


Din motive lesne de înțeles n-au fost prezentate  toate cele 200 de întrebări care alcătuiesc sistemul la acest moment.
Evaluatorul are posibilitatea să utilizeze un coeficient de încredere- atunci când nu este convins că răspunsurile date sunt 100% corecte.

7.1.DESCRIEREA METODOLOGIEI DE EVALUARE
Finalmente, el trebuie să obțină un punctaj  care să exprime competența managementului de SSM al unității de tip IMM.
Întrebările la care se răspunde cu DA- au 1 punct
Întrebările la care se răspunde cu NU- au 0 puncte.
Întrebările la care se răspunde cu ”NU ȘTIU” vor fi luate în considerare în aprecierea competenței persoanei intervievate- dacă mai mult de 20% din întrebări au un astfel de răspuns – este un indiciu că există probleme majore legate de pregătirea și implicarea personalului în SSM.

 Tabel 5
Nr. crt.
Întrebare
RĂSPUNSURI
NEAPLICABIL
Coeficient încredere
Observații


DA
NU
NU ȘTIU1
A.IMAGINE INIŢIALĂ
Au fost realizate de curând (maximum în urmă cu 6 luni) o analiză şi / sau revizuire a aspectelor legate de SSM ?


2
Această analiză/revizuire a comparat  managementul SSM existent în mod current în unitate (chiar dacă acesta nu este menţionat explicit) cu cerințele  legale referitoare la managementul SSM ?


3
Această analiză/revizuire a avut girul instituţiilor competente (Inspecţia Muncii sau furnizori de servicii SSM abilitaţi) ?


4
Această analiză/revizuire a comparat situaţia existentă cu bunele practice în domeniul SSM existente în sectorul dvs. de activitate ?


5
Această analiză/revizuire a ţinut seama de eficienţa şi efectivitatea resurselor disponibile ?


6.
B.POLITICI MANAGERIALE REFERITOARE LA SSM
Există o politică  managerială explicită în domeniul  SSM în unitatea dumneavoastră ?


7
A fost această politică definită, documentată şi aprobată de către managerul general al IMM-ului şi de Comitetul de Administraţie (sau altă formă decizională) ?


8
C.ORGANIZARE
De la cel mai înalt nivel managerial (managerul general al IMM-ului) a fost alocată responsabilitatea implementării în condiţii optime a managementului SSM precum şi a funcţionării acestuia la parametrii indicaţi, în cadrul IMM ?


9
D.PLANIFICARE ŞI IMPLEMENTARE
Au fost desfăşurate evaluări de risc pentru toate activităţile IMM-ului ?


10
Activităţile IMM-ului sunt conforme cu toate cerinţele legale de securitate şi sănătate ?


11
Are IMM-ul  făcute aranjamentele necesare pentru a acoperi :
-planurile;
-obiectivele;
-resursele;
-personalul necesar pentru a implementa politica de SSM ?


12
Dispune IMM-ul de planuri operaţionale pentru controlul riscurilor operaţionale şi pentru satisfacerea prevederilor legale ?


13
Există planuri pentru eventualele situaţii de urgenţă ?


14
Există aranjamente (concretizate în proceduri interne) pentru planificarea managementului SSM în timp ?


15
Există aranjamente (concretizate în proceduri interne) pentru măsurarea performanţelor, desfăşurarea de audituri şi acţiuni de revizuire ?

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…